Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu
im. Flagi Polski
ul. św. Barbary 5, 32-590 Libiąż
tel./fax 032 627 73 36
Zmień kontrast Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Resetuj wygląd

Świetlica

 


Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.45-15.30 i przeznaczona jest głównie dla uczniów klas I-III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodziców, dyrektor szkoły może przyjąć do świetlicy uczniów klas starszych.

Wszystkich zainteresowanych rodziców obowiązuje zapoznanie się z Regulaminem świetlicy szkolnej i wypełnienie Karty Zgłoszenia do świetlicy do 5 września każdego roku. Dokumenty te dostępne są w zakładkach.

Nasza świetlica to miejsce, gdzie każdy uczeń może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Czas spędzany w świetlicy szkolnej może być wykorzystany w różnorodny sposób, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami wychowanków. Organizowane zajęcia (plastyczne, rekreacyjno – ruchowe, czytelnicze, dydaktyczne) korzystnie wpływają na właściwy rozwój dzieci. W czasie zajęć świetlicowych, obok działań ukierunkowanych na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, stwarzane są także możliwości do swobodnej zabawy, zgodnie z indywidualnym wyborami i upodobaniami uczniów. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ zabawa jest ważną formą aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym, pozwala na odreagowanie powstałych napięć, rozwój wyobraźni, umiejętności komunikowania się i współdziałania w grupie. Dzieci mają satysfakcję z tego, że samodzielnie podejmują decyzje o wyborze formy swojej zabawy (np.: grają w gry planszowe, komputerowe, bawią się klockami, kolorują ilustracje, bawią się w zabawy tematyczne itp.). Zabawy dowolne sprawiają dzieciom wiele radości, pozwalają na wzrost ich samooceny i poczucia własnej wartości, co ma też bezpośredni wpływ na atmosferę panującą w naszej świetlicy, gdzie dzieci chętnie przychodzą i czują się bardzo dobrze. 

Nasza świetlica posiada certyfikat przyznany nam przez Studium Prawa Europejskiego po tym , jak w 2019 roku wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”.

img_20201207_120757

Cele dydaktyczno – wychowawcze świetlicy:

Cele wychowawcze: przestrzeganie zasad zachowania w szkole i w świetlicy,

 

 • kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi,
 • kształtowanie postawy: patriotycznej, poszanowania tradycji,
 • wspieranie działań edukacyjnych szkoły,
 • wdrażanie wychowanków do poczucia ładu i porządku,
 • dbanie o bezpieczeństwo własne i innych,
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych oraz wychowania do wartości,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w swoje możliwości.

Cele dydaktycznerozwijanie procesów poznawczych dziecka tj.: myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość itp.,

 

 • przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych,
 • zapoznanie dzieci z otaczającym światem,
 • wprowadzenie różnorodnych zabaw: dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych itp.,
 • przekazywanie wiadomości na temat kultury osobistej dziecka,
 • przekazywanie wiadomości dotyczących profilaktyki zdrowotnej,
 • wzbogacenie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerem oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z multimediów,
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, konkursy recytatorskie i czytelnicze,
 • kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych; organizowanie działań muzycznych, gier, konkursów, quizów.

Zadania świetlicy: zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przebywania w świetlicy.

 • tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci,
 • pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków w nauce,
 • zapewnienie wychowankom aktywnego wypoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci,
 • współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

 • plastyczne,
 • czytelnicze,
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki,
 • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem,
 • zajęcia rekreacyjno – ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
 • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci.

part_1582705050685 part_1581946483812 part_1581946397193 img_20201103_130533 img_20201103_121847 img_20200924_142640 img_20201023_123933 img_20200923_133558

Regulamin świetlicy

Karta Zgłoszenia do świetlicy


Zapraszamy do nas!